top of page


Värne Skog AB vill utöver möjligheten att serva våra kunder med bra tjänster, erhålla ett hållbart skogsbruk samt skapa arbetstillfällen, även kunna hjälpa människor i vår omvärld till ett bättre liv.
 
Därför stödjer Värne Skog AB 6 fadderbarn via Trosgnistan vilket möjliggör att dessa barn kan gå i skola, äta sig mätta och få tillgång till sjukvård.

Under vintern 2023 har vi även valt att stödja ett projekt via Heart of Evengelism som möjliggjort för flertalet familjer i krigsdrabbade Ukraina att få kaminer för att värma upp sina hem inför vintern.


 

Fadder_rumänien.jpg

SOCIALT

MILJÖ

FSC_C089427_Promotional_with_text_Portra
pefc-logo.png


Skogen har i alla tider varit en av jordens viktigaste resurser. Det är viktigt att vi som arbetar inom skogsbruket tar ett långsiktigt ansvar samt vårdar och utvecklar skogen för kommande generationer. Därför är det viktigt att ekonomiska värden står sida vid sida med ekologiska och sociala värden. 

Värne Skog AB är via PanCert AB dubbelcertifierat enligt
FSC® 
och PEFC.

Ett miljömässigt perspektiv på ditt skogsägande har blivit allt mer aktuellt i takt med högre ställda miljökrav på den enskilde. Nu erbjuder vi dig som leverantör till oss möjligheten att bli certifierad.

 

 

MILJÖPOLICY 
 

Värne Skog AB skall som inköpsorganisation av skoglig råvara och övriga skogsvårdande åtgärder se till att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Värne Skog AB skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC ́s och

FSC ́s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks.

 

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att eventuell negativ påverkan på miljön minskar.

 

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Värne Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, miljö och uppdragstagare. 

Personalen skall utbildas och informeras så att de kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

bottom of page