Slutavverkning står för över 80 % av inkomsterna under skogens omloppstid.  Avverkningen bör ske när skogen är "ekonomiskt mogen", det vill säga då tillväxtkurvan har planat ut. Nu är det dags att plocka hem skörden och samtidigt skapa bästa förutsättningar för nästkommande generation av skog. 

SLUTAVVERKNING

iStock-881064926.jpg
iStock-avverkning.jpg

 

Skogsgallring är en viktig åtgärd för att skapa ett kvalitativt och värdefullt bestånd. Här är tiden för utförandet avgörande för att inte tappa tillväxt på skogens huvudstammar.  Gallring som utförs i rätt tid ger en mer stormfast skog som dessutom blir mindre känslig för snöbrott.

 

Gallring bidrar även till lönsamma virkesuttag flera gånger under skogens omloppstid. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut!


 

GALLRING

personal_magnus.jpg

 

Kontakt

Magnus Gunnarsson

070 - 874 02 97 
magnus@varneskog.se