top of page

Allmänna Försäljnings- & Leveransvillkor

 

1. Allmänt

Dessa allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor skall tillämpas från och med 2019-01-01 och tills vidare. Dessa allmänna bestämmelser gäller i den mån annat ej skriftligen framgår av orderbekräftelsen mellan Värne Skog AB och dess Kunder. Om det angivits separata villkor i orderbekräftelsen äger villkoren i orderbekräftelsen företräde framför dessa Allmänna Föräljnings- och Leveransvillkor. Utöver dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller de Allmänna Bestämmelserna för Skogs Entreprenad (ABSE 20), www.apse.se

2. Sekretess

Parterna förbinder sig att behandla all information de erhåller av varandra som konfidentiell i den mån informationen ej redan är allmänt känd. Alla personuppgifter skall hanteras i enlighet med GDPR.

3. Skogsplantor

Värne Skog AB skall efter beställning av skogsplantor snarast översända en orderbekräftelse till Kund. Bindande beställning föreligger den 10:e arbetsdagen efter avsändandet av orderbekräftelsen om inte skriftlig invändning gjorts mot orderbekräftelsen inom den tiden. Värne Skog AB garanterar att plantorna vid leveranstillfället har god kvalitet samt är livskraftiga. Vid bristande varutillgång, som beror på omständigheter som Värne Skog AB inte kan råda över, förbehåller sig Värne Skog AB rätten att utan ersättningsskyldighet kvotera ut de inkomna skogsplantorna till de Kunder som beställt skogsplantor. Plantorna levereras fritt Värne Skog AB’s utlämningsställen såvida annan överenskommelse ej träffas mellan Kund och Värne Skog AB.

Om Kund underlåter att vid överenskommet leveransställe mottaga/avhämta skogsplantorna på överenskommen leveransdag, ombesörjer Värne Skog AB i möjligaste mån och på Kundens risk och bekostnad lagring av plantorna. Kund är efter avropad leveransdag skyldig att mot faktura erlägga betalning även för icke uthämtade plantor och därtill kommande lagringskostnad. Beställda plantor som inte avropats faktureras vid leveranstidens utgång. För vårsäsongen ska leveranstiden anses gå ut senast den 30 juni. För höstsäsongen ska leveranstiden anses gå ut senast den 31 oktober.

Det åligger Kunden att utan dröjsmål efter erhållen leverans undersöka skogsplantornas kvalitet och kondition. Eventuell reklamation skall ske skriftligen inom åtta (8) dagar efter leveransdagen. Reklamerade skogsplantor skall finnas tillgängliga för Värne Skog AB för besiktning. Reklamationer vilka uppfyller ovannämnda villkor ersätter Värne Skog AB i mån av tillgång med nya skogsplantor. I de fall Värne Skog AB inte har tillgång till likvärdiga ersättningsplantor krediteras Kunden fakturerat belopp för de felaktiga plantorna. Ytterligare ersättning för indirekta skador såsom odlingsresultat, förlorad handelsvinst, planteringskostnader eller liknande utgår inte. Betalningsvillkor är 30 dagar efter utställandet av faktura.

4. Planteringsuppdrag Värne Skog AB’s egna plantor

Vid plantering av kalavverkad skogsmark garanterar Värne Skog AB att minst 85 procent av de planterade skogsplantorna överlever etableringsfasen. Denna garanti gäller inte vid t.ex. torka, insektsangrepp eller andra omständigheter utanför Värne Skog AB’s kontroll. Om ovannämnd överlevnadsgaranti ej uppfylls utför Värne Skog AB kompletterande plantering så att den garanterade överlevnadsnivån uppfylles. Eventuell reklamation skall ske senast en månad efter utförd plantering.

För att garantin skall gälla krävs dessutom att kalhygget ska ha en färsk och fackmannamässigt utförd markberedning. Vid hjälpplantering, kompletteringsplantering eller plantering på ej markberedda marker garanterar Värne Skog AB att arbetet är fackmannamässigt utfört och att använda skogsplantor är av god kvalitet, livskraftiga samt anpassade för uppdraget. Planteringspriset avser planteringsområden vilka ligger maximalt 100 meter lätt gångväg mellan körbar väg och planteringsområdet. Maximal ersättning för skada en Kund kan kräva per uppdrag är det fakturerade beloppet för respektive uppdrag. Värne Skog AB ersätter aldrig Kunden för några indirekta skador eller kostnader. Fakturering av uppdraget sker efter utfört arbete eller utförd del av arbete om arbetet pågår under mer än 30 dagar. Betalningsvillkor är 30 dagar efter utställandet av faktura.

5. Planteringsuppdrag externa plantor

Planteringspriset avser planteringsområden vilka ligger maximalt 100 meter lätt gångväg mellan körbar väg och planteringsområdet. Våra ordinarie priser för extern plantering förutsätter att skogsplantorna levereras till våra upprättade plantterminaler, eller annan av Värne Skog AB och Kunden överenskommen plats. Kundens skogsplantor förväntas vara i sådant gott skick att de ej kräver extra bevattning, extra sortering, extra hantering eller lagring. Tilläggsdebitering kan komma att ske om sådan åtgärd blir nödvändig. Värne Skog AB garanterar att arbetet utförs fackmannamässigt korrekt. Eventuell reklamation skall ske senast en månad efter utförd plantering. Maximal ersättning för skada en Kund kan kräva per uppdrag är det fakturerade beloppet per respektive uppdrag. Värne Skog AB ersätter aldrig Kunden för några indirekta skador eller kostnader. Fakturering av uppdraget sker efter utfört arbete eller utförd del av arbete om arbetet pågår under mer än 30 dagar. Betalningsvillkor är 30 dagar efter utställandet av faktura.

6. Övriga tjänster och uppdrag

Våra ordinarie priser gäller för uppdragsområden vilka ligger maximalt 100 meter lätt gångväg mellan körbar bilväg och uppdragsområdet. Värne Skog AB garanterar att arbetet utförs fackmannamässigt korrekt. Eventuell reklamation skall ske senast en månad efter utfört uppdrag. Maximal ersättning för skada en Kund kan kräva per uppdrag är det fakturerade beloppet per respektive uppdrag. Värne Skog AB ersätter aldrig Kunden för några indirekta skador eller kostnader. Fakturering av uppdraget sker efter utfört arbete eller utförd del av arbete om arbetet pågår under mer än 30 dagar. Betalningsvillkor är 30 dagar efter utställandet av faktura.

7. Leveranstider, förseningar

Vid en försening där leveransen/utförandet förskjuts till kommande säsong tillämpas ordertillfällets pris, prislista. Leveransförseningar vilka ligger utanför Värne Skog AB’s kontroll tar Värne Skog AB inget ansvar för.

8. Reklamationer

Kund skall vid fel och/eller brist i Värne Skog AB’s leverans av skogsplantor eller utförda tjänster reklamera dessa omgående till Värne Skog AB, dock senast en månad efter utfört arbete. Utfört arbete betraktas som godkänd om Kund ej inom ovangiven tidsfrist framställt krav på rättelse.

9. Priser, betalning, betalningsvillkor

Angivna priser är bindande och anges exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Fakturering av uppdrag sker efter utfört arbete eller utförd del av arbete om arbetet pågår under mer än 30 dagar. Betalningsvillkor är 30 dagar efter utställandet av faktura. Om inte annat avtalats i orderbekräftelsen tillämpar Värne Skog AB betalningsvillkor 30 dagar netto efter utställandet av faktura. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader. Värne Skog AB äger rätt till ersättning för kostnadsökningen på grund av skatter, offentliga avgifter efter det att orderbekräftelsen skickats till Kund av Värne Skog AB.

10. Garanti

Värne Skog AB lämnar de garantier för sålda skogsplantor samt utförda tjänster vilka framgår av punkterna 3 - 6 ovan.

11. Befrielsegrund

Värne Skog AB är befriad från leveransskyldighet, utan rätt för Kunden till skadestånd eller annan ersättning, om leveransen omöjliggörs eller väsentligt försvåras till följd av omständigheter utanför Värne Skog AB’s kontroll (s.k. force majeure) som exempelvis eldsvåda eller arbetskonflikt såsom strejk eller lockout. Värne Skog AB äger då rätt att, utan rätt till skadestånd för Kund, helt eller delvis annullera beställningen eller förlänga leveranstiden intill dess hindren upphört. Värne Skog AB skall utan dröjsmål underrätta Kunden om leveranshinder inträffar.

12. Tvist

Eventuell tvist mellan Värne Skog AB och Kund skall alltid handläggas av Allmän domstol.

bottom of page